Niet EU-klant, u koopt tax-free op de website. U moet uw invoerbelastingen en lokale BTW bij levering betalen in uw land van verblijf. EU-klant, BTW wordt toegevoegd tijdens de validatie van uw winkelwagen volgens uw land van verblijf.
Winkelmand

Voorwaarden

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
 
Preambule
Deze gebruiksvoorwaarden en juridische informatie zijn van toepassing op elke contractuele relatie tussen The Net Return, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 121 Lincoln Ave Fair Lawn New Jersey US 07410, en elke bezoeker die een goed of dienst koopt via de website www.thenetreturn.eu, hierna "Klant" genoemd of naar wie wordt verwezen door "u" of "uw". De term "Partijen" verwijst zowel naar The Net Return als naar de Klant.

 

 
1. Toepassingsgebieden
 
Elk bezoek aan en gebruik van de website www.thenetreturneurope.eu is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Het bezoeken en gebruiken van de Website houdt automatisch in dat u akkoord gaat met de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, dient u de Website onmiddellijk te verlaten.
Voor de doeleinden van deze Gebruiksvoorwaarden wordt naar u verwezen als "U", "Uw" of "Gebruiker".
The Net return behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, inclusief deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen. Het verdient dan ook aanbeveling deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.
 
2. Definities
 
Website : de website waarop u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden.
Gebruiker , u, uw: elke natuurlijke of rechtspersoon die de website bezoekt.
 
3. Juridische informatie
1) Informatie over The Net Return.eu
Deze website wordt beheerd door GG Dis Sàrl, exclusieve distributeur van het merk The Net Return in Europa, met maatschappelijke zetel te
77 route d'Arlon,
L-8530 Kapellen,
Groothertogdom Luxemburg.

BTW: LU 33404427
RC: B 259933
U kunt GG Dis Sàrl bereiken op het volgende adres:
77 route d'Arlon, L-8530 Capellen, Groothertogdom Luxemburg

Tel: +352 20 600 820
E-mail: info@thenetreturneurope.eu
2) Beschrijving en doel van de website
Met de huidige website biedt The Net Return u de volgende diensten aan (indicatieve en niet-limitatieve lijst):
- De communicatie van optionele informatie met betrekking tot The Net Return, zijn productgamma's (en meer in het bijzonder, maar zonder beperking, met betrekking tot de kenmerken van verschillende producten, de gebruiksdoelen, beschikbaarheid, prijs, enz.), zijn producten en diensten , evenals haar diensten en producten. Een online winkel waar u via deze website producten van The Net Return kunt kopen en bij u thuis of op het adres van uw keuze kunt laten bezorgen;

-Een communicatieplatform tussen u en The Net Return, te gebruiken voor alle informatieverzoeken en alle soorten communicatie tussen u en The Net Return.
- Het gebruik van verschillende specifieke diensten:

 • de mogelijkheid om een ​​The Net Return profiel aan te maken, waardoor je eenvoudig je The Net Return klantenbestand kunt beheren
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door The Net Return
 • de mogelijkheid om deel te nemen aan evenementen georganiseerd door The Net Return

 
3) Talen
Deze website is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands
 
4) Stappen voor het sluiten van een contract
De bestelling wordt in verschillende stappen geplaatst ("Bestelproces"):
1) U selecteert de gewenste producten en vult uw virtuele winkelwagen;
2) Zodra u heeft besloten om over te gaan tot betaling, ontvangt u een overzicht waarmee u eventuele foutieve invoer kunt opsporen en corrigeren voordat u de bestelling definitief plaatst;

3) Wanneer u uw aankopen heeft voltooid, ontvangt u een definitief overzicht (= "Samenvattingsscherm") en heeft u de mogelijkheid om uw bestelling definitief te accepteren;
4) U gaat vervolgens over tot een betaalverzoek. Betalingen per creditcard en bankoverschrijving worden geaccepteerd.
 
5) Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens
Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door The Net Return via deze website verwijzen wij u naar het Privacy Statement.
 
4. Algemeen gebruik van de website
 
1) Toegang tot de site en diensten
Het gebruik van de website en online diensten aangeboden door The Net Return is uitsluitend voorbehouden voor gebruik voor niet-professionele doeleinden door:

 • Grote gebruikers, en
 • Minderjarige Gebruikers die hiervoor toestemming van hun ouders hebben gekregen.

The Net Return kan de toegang tot bepaalde online diensten koppelen aan de registratie en aanmaak van een online profiel door de Website gebruiker. De persoonsgegevens die u in het kader van deze aanmelding aan The Net Return meedeelt, worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid.
 
2) Verboden gedragingen
Door gebruik te maken van de website en de online diensten die worden aangeboden door The Net Return, in het bijzonder de diensten waarmee de Gebruiker content op de website van The Net Return kan plaatsen, stemt u ermee in af te zien van de volgende handelingen:

 • het plegen van illegale handelingen;
 • onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens van andere gebruikers van de website of online diensten, toe-eigening van de identiteit van een derde, publicatie of verspreiding van contactgegevens en andere persoonsgegevens van een derde, op welke wijze dan ook;
 • om direct of indirect berichten of illustraties te verspreiden of te publiceren die schadelijk, aanstootgevend, racistisch, aanzettend tot haat, revisionistisch, immoreel, inbreukmakend op de privacy zijn;
 • direct of indirect informatie verspreiden of publiceren over zijn politieke, filosofische of religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele geaardheid of enige andere persoonlijke informatie;
 • namens derden inhoud of berichten verspreiden of publiceren;
 • inhoud of berichten verspreiden die de belangen van GG Dis Sàrl schaden of kunnen schaden.

 
5. Diverse bepalingen
 
1) Inhoud gepubliceerd door The Net Return
Door gebruik te maken van deze website erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van The Net Return.
Deze website, zijn lay-out, teksten, logo's, illustraties en andere elementen evenals de selectie en het grafisch handvest zijn beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het computer programmarecht en/of het databankenrecht. Elke reproductie of openbare communicatie van het geheel of een deel van deze website, in welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, is volledig verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van The Net Return.
De op deze website gebruikte benamingen, handelsmerken, handelsnamen, illustraties en logo's zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen en zijn eigendom van The Net Return. Elk gebruik hiervan, evenals van deze intellectuele eigendomsrechten, is ten strengste verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Net Return.
In geval van schending van de bovengenoemde rechten, kan The Net Return alle strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures starten die passend worden geacht.
 
2) Aansprakelijkheid
2.1 Aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de website
Raadpleging en gebruik van de website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
De Website kan hyperlinks bevatten naar sites van derden; door op deze links te klikken, erkent u dat The Net Return de inhoud ervan niet kan garanderen en dat het openen van dergelijke links daarom op eigen risico is.
The Net Return kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de raadpleging en/of het gebruik van haar website (en de informatie die deze bevat) of uit het bezoek van websites van derden waarnaar de website van The Net Return linkt.
The Net Return kan de toegang tot de Website al dan niet tijdelijk opschorten om (technische) redenen, waaronder het onderhoud van de Website of delen daarvan. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en ziet af van elke vordering tot schadevergoeding dienaangaande.
Het gebruik van de website door de gebruiker impliceert dat hij de kenmerken en beperkingen die inherent zijn aan het internet heeft gelezen en aanvaard, met inbegrip van de technologieën met betrekking tot de reactietijd die nodig is om de The Net Return-webserver te raadplegen of te verkennen, de technische diensten, het risico op onderbreking en, meer in het algemeen, het risico dat inherent is aan de overdracht van gegevens via internet.
In aanvulling op de bovengenoemde bepalingen kan The Net Return of een aan The Net Return gelieerde onderneming die advertenties publiceert of diensten aanbiedt via de The Net Return-website op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de volgende feiten (niet-uitputtende en niet-uitputtende lijst) :

 • op de website beschikbare informatie die niet door The Net Return is gepubliceerd;
 • mogelijke netwerkstoring die de goede werking van de website belemmert;
 • verlies van gegevens;
 • elke softwarefout;
 • alle gevolgen van een computervirus, bug (softwarefout), anomalie of storing;
 • mogelijke schade aan de computer van de Gebruiker om welke reden dan ook.

2.2 Aansprakelijkheid voor de nakoming van contractuele verplichtingen
Indien The Net Return haar contractuele verplichtingen niet nakomt, kan haar verantwoordelijkheid niet worden ingeroepen in geval van overmacht of overmacht. De volledige verantwoordelijkheid van The Net Return is uitsluitend beperkt tot mogelijke directe schade, en in geen geval tot enige indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, commerciële verliezen, verlies van kansen of voordeel, verlies van gegevens, storingen of enige andere vorm van indirecte schade die niet kon worden voorzien op het moment dat u de site raadpleegde of een aankoop op afstand deed. The Net Return wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor schade die verband houdt met het gebruik van internet (storingen, virussen, enz.).
 
6. Disclaimer
 
Door de site te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in om The Net Return schadeloos te stellen in hoofdsom, kosten en uitgaven voor alle mogelijke schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het volgende:

 • aanspraken van derden met betrekking tot de inhoud die de Gebruiker op de website van The Net Return heeft gepubliceerd, in het bijzonder in geval van schending van de rechten van een derde als gevolg van
  • op inhoud die door de Gebruiker online is gepubliceerd of op schade in verband met persmisdrijven;
  • inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • elke activiteit die verband houdt met een gebruik van de site dat in strijd is met de wet en/of deze bepalingen en voorwaarden, al dan niet voor frauduleuze doeleinden;
 • schending van deze wettelijke informatie en gebruiksvoorwaarden.

Indien The Net Return kennis krijgt van (potentiële) schade, stelt zij de Gebruiker onverwijld op de hoogte van de voorgenomen of ingevoerde actie en treden partijen in overleg over de verdere afhandeling van het geschil.
 
7. Territoriale bevoegdheden
 
Elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en uitvoering van deze juridische informatie en gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve jurisdictie van de Luxemburgse rechtbanken en tribunalen. Tenzij de wet anders bepaalt, zijn alleen de rechtbanken van Luxemburg bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de Gebruiker(s) en GG Dis Sàrl, of tussen Gebruikers onderling.
Het Luxemburgse recht is exclusief van toepassing.


ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
 
Online verkoop www.thenetreturneurope.eu
 
Art.1 - Doel
Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is om, uitsluitend vanwege de relaties die zij aangaan op het internetnetwerk, de rechten en plichten van de partijen te definiëren die voortvloeien uit de online verkoop van de producten die worden aangeboden op de website www.thenetreturneurope.eu .
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op online verkopen op Europees grondgebied, met uitsluiting van elk ander document, ongeacht of de koper een professional of een consument is.
De verwerving van een goed of dienst via deze site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden.
De verkoop kan in het Engels worden gesloten.
Kunst. 2 - Producten/Prijzen
1) Producten: de producten die door de verkoper te koop worden aangeboden, zijn die vermeld op de site, op de dag van raadpleging door de gebruiker, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Elk product gaat vergezeld van een door de leverancier opgestelde omschrijving.
De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, vooral wat betreft kleuren. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, stelt de verkoper de koper hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte en biedt hij de koper de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of de bestelling van de niet-beschikbare artikelen kosteloos annuleren. Beschikbare artikelen worden normaal bezorgd.
2) Prijzen: Prijzen zijn aangegeven in euro's en zijn geldig in alle landen van de eurozone. Ze houden rekening met eventuele kortingen en met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze die van kracht zijn op het moment van bevestiging van de bestelling. Voor niet-EU-landen zijn de prijzen exclusief BTW; BTW en invoerbelastingen worden ter plaatse betaald vóór levering.
3) De verzendkosten bedragen 10 EUR tot 1.500 EUR voor leveringen in Europa, afhankelijk van de gekochte producten.
 
Kunst. 3 - Registratie en validatie van de bestelling
De koper die een product of dienst wenst aan te schaffen, moet verplicht:
- Vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden of geef zijn klantnummer op als hij dat heeft;
- Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de gekozen producten of diensten;
- zijn bestelling valideren na controle;
- voer de betaling uit onder de vastgestelde voorwaarden;
- bevestig zijn bestelling en betaling.
De bevestiging van de bestelling houdt de aanvaarding in van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning er een perfecte kennis van te hebben en de verzaking om zich te beroepen op de eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging gelden als bewijs van de transactie. De bevestiging is de ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde operaties waard.
De verkoper communiceert per e-mail een bevestiging van de geregistreerde bestelling.
 
Kunst. 4 - Levering
Voor alle beschikbare artikelen is de leveringstermijn 10 kalenderdagen (werkdagen) vanaf de dag na de dag die volgt op de validatie van de bestelling door de koper.
Voor alle artikelen/goederen gemaakt volgens de specificaties van de koper of duidelijk gepersonaliseerd, wordt een indicatieve en niet-bindende leveringstermijn meegedeeld aan de klant.
De door de koper bestelde producten worden geleverd op het adres vermeld op het bestelformulier van de koper, dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven leveringsadres. Vanaf dit moment draagt ​​de koper alleen de risico's. Levertijden worden slechts als indicatie gegeven; als ze langer zijn dan zestig dagen na de bestelling, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald, behalve voor artikelen die volgens de specificaties van de koper zijn gemaakt of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Kunst. 5 - Herroepingsrecht

De consument heeft een termijn van veertien kalenderdagen om op zijn kosten het (de) bestelde product(en) zonder boete en zonder opgave van reden in de originele verpakking en in goede staat, geschikt voor hermarketing, terug te sturen en om omruiling of terugbetaling te vragen zonder boete, behalve de kosten van terugzending en een forfaitair bedrag van 150 € BTW excl voor behandelingskosten. Deze termijn gaat in op de dag na de levering van de bestelling. Voor goederen die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende leveringen, begint de herroepingstermijn te lopen op de dag na de dag van de eerste levering.

WAARSCHUWING: Er wordt geen intrekking geaccepteerd als het geretourneerde product niet geschikt is voor re-marketing. Bijgevolg: - Het product moet in perfecte staat worden teruggestuurd, in de originele verpakking, ongeopend, ongebruikt, niet verzegeld, onbeschadigd, ongemarkeerd .... - Het product moet vergezeld zijn van al zijn toebehoren. Indien dit niet het geval is, wordt het product op uw kosten aan u geretourneerd.
Het product moet op uw kosten worden geretourneerd in de originele verpakking met een fotokopie van de originele factuur.
Dit herroepingsrecht geldt niet voor de professionele koper.
Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, wordt de koper binnen veertien kalenderdagen na herroeping terugbetaald.
De koper heeft geen herroepingsrecht in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de koper of die duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, noch in het geval van de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling door de koper is verbroken. Artikelen die worden verkocht, in promotie of onder speciale of seizoenskorting worden in geen geval opnieuw ingenomen, geruild of terugbetaald.

Kunst. 6 - Betaling

Alle bestellingen impliceren een deelname in de verzendkosten vermeld in art. 2. Alleen VISA-MASTERCARD, Paypal of bankoverschrijving worden als betaalmiddel geaccepteerd.
Tijdens de validatie van de bestelling wordt de koper verzocht om het nummer van zijn VISA- of MASTERCARD-creditcard en de vervaldatum op de bestelbon aan te geven: de betaling wordt vervolgens uitgevoerd volgens de voorwaarden die met zijn bank zijn overeengekomen.
De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling door de koper.

Kunst. 7 - Garantie

De koper dient de leveringsbon te bewaren. Bevalt een artikel hem niet, dan heeft de koper 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen, mits deze zich in dezelfde staat bevinden als waarin ze werden verzonden. De koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van zijn artikel, indien hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en indien het binnen twee jaar vanaf levering. In dit geval kan de koper ofwel de reparatie van zijn artikel ofwel de vervanging ervan eisen en, indien geen van beide oplossingen mogelijk is, ofwel een passende prijsverlaging of de ontbinding van het contract, onder de voorwaarden voorzien door de Luxemburgse wet. Hiertoe dient de koper de verkoper uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop hij het gebrek heeft geconstateerd schriftelijk op de hoogte te stellen. Als het gebrek zich binnen zes maanden na levering voordoet, is het in principe aan de verkoper om te bewijzen dat het niet bestond op het moment van levering. Na de periode van twee jaar kan de Koper geen herstelling of vervanging van zijn artikel meer eisen. De kosten van voorbereiding en verzending van de bestelling, evenals de behandelingskosten blijven verschuldigd in het geval de koper gebruik maakt van zijn recht om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te retourneren.

Kunst. 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke informatie die wordt verzameld in het kader van verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het gebrek aan informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling. De koper kan te allen tijde toegang krijgen tot deze gegevens en de correctie ervan aanvragen door een brief of een e-mail te sturen vergezeld van een fotokopie van beide zijden van zijn identiteitskaart. Nadere informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan worden verkregen bij de Nationale Commissie voor Gegevensbescherming 1, avenue de Rock'n'Roll L-4361 Esch sur Alzette.
 
Art.9 - Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van de verkoper.
Niemand is gemachtigd om elementen van de site, softwarematig, visueel of audio, voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken.
Elke eenvoudige link of hyperlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.
 
Art.10 - Diversen
1) Overmacht: de verkoper is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-uitvoering wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die overmacht vormt, met name de aanwezigheid van computervirussen, in de geval van storing of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, enz...
Worden beschouwd als gevallen van overmacht, de gebeurtenissen die voldoen aan de criteria die zijn vastgelegd in de jurisprudentie.
2) Gedeeltelijke nietigheid: Indien een of meer clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, een reglement of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven alle andere clausules van kracht geldig.
3) Volledig contract: deze algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die aan de koper wordt overgemaakt, vormen een contractueel geheel en vormen alle contractuele relaties tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden.
4) Toepasselijk recht - Jurisdictie: deze algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper zijn onderworpen aan het Luxemburgs recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behoudens bindende bepalingen van openbare orde.
 
Elke bestelling van een product dat op de site wordt aangeboden, impliceert de raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

x